Holbæk Skakklub
Om Holbæk Skakklub

Om Holbæk Skakklub

Holbæk Skakklub blev stiftet i 1962, hvor den afløste Holbæk Arbejderskakklub fra 1956 og er  i dag blandt Sjællands største og mest aktive skakklubber. Vi har klubaften om tirsdagen fra kl. 19:00 og juniorskak kl. 18:00-19:00. Klubben planlægger en lang række aktiviteter og forskellige typer af turneringer fx:

 • Holbæk Forår, som afholdes i perioden januar - april - på klubaftner
 • Holbæk Sommer, som afholdes i sommerferien
 • Holbæk Efterår, som afholde i perioden august - december - på klubaftner
 • Holbæk Løvspring, som er en international tunering med deltagelse fra mange forskellige lande og som normalt afholdes i en weekend i juni måned
 • Holbæk Løvfald, som også er en international tunering med deltagelse fra mange forskellige lande og som normalt afholdes i en weekend  i september måned
 • Online tuneringer på chess.com og lichess.org


Se klubbens ratingliste her.


Klubben har klublokaler på Bjergmarkskolen - blok B, Bispehøjen 2, 4300  Holbæk

Kontingent

Skakklubbens medlemmer er tilmeldt Dansk Skak Union (DSU) og 2. hovedkreds (2. HK) , hvortil klubben betaler kontingentet for dig. Du vil som medlem af DSU kunne deltage i koordinerede turneringer og holdturneringen.

Du vil også få tilsendt "Skakbladet" fra DSU et antal gange om året, p.t. 4 gange årligt.


Kontingentet: (Heraf betaler Holbæk Skakklub medlemsskabet til DSU og 2. hovedkreds)


 • Senior 20 - 64 år kr. 450,- pr. halvår (DSU og 2. HK kontingentet udgør kr. 341,-)
 • Pensionist 65+ kr. 340.- pr. halvår (DSU og 2. HK kontingentet udgør kr. 282,-)
 • Junior 14 - 19 år kr. 340,- pr. halvår (DSU+ 2. HK kontingentet udgør kr. 270,-)
 • Barn 0 - 13 år kr. 225,- pr. halvår (DSU og 2. HK kontingentet udgør kr. 215,-)


Kontingentet betales halvårligt forud og skal indbetales til klubbens bankkonto eller MobilePay pr. 31/5 og 30/11. Overhold venligst betalingsfristerne, så kassereren ikke skal have ulejlighed med at sende rykkere ud.


Kontingentgruppe senior, ungdom og børn ændres automatisk i DSU fra det kvartal man passerer de respektive aldersgrænser.


Husk, at give besked til kassereren ved ændring af adresse, telefonnummer og mail m.m.


Kontingent indbetaling kan ske via:

 • Bankoverførelse til konto 1551-3361691 (Danske Bank)
 • MobilePay nr. 57 53 68
 • Kontant til kassereren

Bestyrelsen

Søren Kühnrich
Formand

Telefon: +45 23 46 69 95

Mads Dalgaard

Kasserer

Telefon: +45 25 70 95 08

Ove Frank Hansen

Telefon: +45 20 82 74 50

Daniel Bendixen

Telefon: +45 23 83 43 82

Vedtægter

Vedtægter for Holbæk Skakklub, redigeret med ændringer maj 1998 og marts 2001 (stiftet 25. september 1962)

 1. Klubbens navn er Holbæk Skakklub. Den er medlem af Dansk Skak Union.
 2. Holbæk Skakklub har hjemsted i Holbæk Kommune.
 3. Klubben har til formål at fremme og udbrede interessen og kendskabet til skakspillet.
 4. Klubben optager alle skakinteresserede.
 5. Udmeldelse af klubben sker ved henvendelse til kassereren og kan kun finde sted pr. 1/3, 1/6, 1/9 og 1/12.
 6. Medlemmerne må rette sig efter de af bestyrelsen, turneringslederen eller holdlederen fastsatte regler.
  Overtrædelse heraf kan have til følge, at vedkommende for en tid udelukkes fra aktiv deltagelse i spillet og eventuelt ekskluderes på førstkommende generalforsamling; det pågældende medlem skal forud underrettes om generalforsamlingens dagsorden og har ret til at deltage i denne.
 7. I alle tilfælde hvor klubbens materiel eller andre ejendele er i medlemmers værge, er disse ansvarlige derfor, og er pligtige til efter bestyrelsens skøn at godtgøre den skade som uforsvarligt brug måtte forvolde.
  Generalforsamlingen
 8. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender, og er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.
 9. Klubben holder ordinær generalforsamling hvert år i 2. kvartal. Generalforsamlingen indvarsles 8 dage forud ved skriftlig henvendelse. Forslag til generalforsamlingen må være fremme senest 3 dage forinden den afholdes.
 10. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Årsregnskabet pr 31. december forelægges
  4. Valg
  5. Indkomne forslag
  6. Fremtidig virksomhed
  7. Eventuelt
 11. Vedtægtsændringer eller eksklusion af et medlem kræver til vedtagelse 2/3 af de afgivne stemmer. Ved alle øvrige afstemninger benyttes simpelt flertal. Ved stemmelighed forkastes en sag.
 12. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel af bestyrelsen eller 1/3 af klubbens medlemmer, der i givet fald skal rette skriftlig henvendelse til formanden med motiveret dagsorden.
 13. Generalforsamlingen vælger formand, kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer. Valgene sker for 2 år, således at formand og kasserer skiftevis er på valg. Samtidig med formanden vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og samtidig med kassereren vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges revisor og revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
 14. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.
 15. Referat af generalforsamlingen indføres i protokollen.
  Bestyrelsen
 16. Formanden repræsenterer klubben og leder dens virksomhed i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens og bestyrelsens beslutninger. Han må vige sit sæde i en foreliggende sag, efter eget ønske eller når flertallet kræver det.
  Fratræder formanden i utide, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor der vælges en ny formand for resten af valgperioden.
 17. Kassereren forestår alle ind- og udbetalinger og fører regnskab og medlemsliste. Fratræder kassereren vælger bestyrelsen en ny kasserer valgperioden ud.
 18. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, der skal træde i formandens sted, når denne har forfald, samt en sekretær til at føre protokollen.
 19. Bestyrelsen uddelegerer opgaver som turneringsledere, holdledere, kampledere, materialeforvalter, skoleskakleder, klubbladsredaktør, annoncetegning, pressekontakt med videre – gerne til medlemmer uden for bestyrelsen.
 20. Hvor vedtægterne intet foreskriver handler bestyrelsen på egen hånd under ansvar overfor generalforsamlingen.
 21. Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening eller af 4 bestyrelsesmedlemmer.
  Revision, opløsning
 22. Det årlige regnskab skal revideres og eventuelt foretages desuden kasseeftersyn.
 23. Klubben kan ikke opløses så længe den består af 8 spillende medlemmer. Hvis klubben opløses tilfalder alle klubbens ejendele og formue Dansk Skak Union.
 24. Tvivl om forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

Således formuleret efter ændringer på ekstraordinær generalforsamling den 6. marts 2001.


Klik her for udskriftsvenlig udgave

Persondata

Det er naturligvis nødvendigt for Holbæk Skakklub, at have et opdateret medlemskartotek over alle medlemmer, så ved indmeldelse i Holbæk Skakklub eller tilmelding til en turnering skal du afgive en række forskellige personoplysninger.

Oplysninger som skal oplyses ved indmeldelse i Holbæk Skakklub og som altid skal være opdateret, er:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • Fødselsdato


Hvis du flytter, får nyt telefonnummer eller e-mail adresse, så husk at send en e-mail til Holbæk Skakklub på: post@holbaekskakklub.dk - det er vigtigt at vores medlemskartotek, altid er opdateret med korrekte oplysninger.


Ovenstående personoplysninger deles med Dansk Skakunion (DSU), da et medlemsskab af Holbæk Skakklub, også indebærer et medlemsskab af DSU.


Du kan læse mere om GDPR på Datatilsynet hjemmeside.

Formænd og kasserere gennem tiderne:

Formænd

2019-pt.:
Søren Kühnrich

2010-2019:

Ove Frank Hansen

2002-2010:

Poul Møller Petersen

2001-2002:

Anders Vælds

1999-2001:

Tony Bjerring

1998-1999:

Poul Møller Petersen

1997-1998:

Ove Frank Hansen

1991-1997:

Jørgen Mørch

1981-1991:

H.M. Olsen

1977-1981:

Jørgen Mørch

1971-1977:

H.E. Andersen

1971-1971:

Per Pajesø1971-1971:

Søren Petersen

1969-1971:

Poul Erik Larsen

1967-1969:

Svend B. Thorgau

1966-1967:

Leif Munch Hansen

1965-1966:

Helge Malchau

1963-1965:

Bent Hebsgaard Knudsen

1962-1963:

Ejnar Søe


Holbæk Arbejderskakklub

1960-1963:

Gunnar E. Sørensen

1958-1959:

Åge Holm Jensen

1956-1958:

K.B. Verding

Kasserere

2019-pt.:
Mads Dalgaard
1982-2019:

Lars Åman Jensen

1980-1982:

Søren Mau

1977-1982:

H.E. Andersen

1976-1977:

Claus Christoffersen

1974-1976:

Henry Andersen

1967-1974:

Bernth G. Pedersen

1967-1967:

J.P. Jørgensen

1966-1967:

Erik A. Falden

1964-1966:

Børge Frederiksen

1962-1964:

Åge Pedersen